خانه مد ایران سرمقاله     خانه مد ایران گالری های خانه مد     خانه مد ایران ویدیو     خانه مد ایران جشنواره     خانه مد ایران برندها      خانه مد ایران مصاحبه      خانه مد ایران گزارشات      خانه مد ایران دانلود متن، عکس و تصویر      خانه مد ایران عضویت      خانه مد ایران درباره ما      خانه مد ایران نقشه سایت   خانه مد ایران نیازمندی ها  
خانه مد ایران اخبـار مقالـات آموزشی کلیدهای طلـایی مد هفته طرح ها و طراحان فروشگاه تعرفه ها نظرات شما ارتباط با ما
خانه مد ایران

خانه مد ایران خانه مد ایران

KHANEMOD.COM

نکات کلیدی خرید کت و شلوار برای مردان خوش تیپ

2 دی 1392   خانه مد ایران    نویسنده: مدير وب سايت   خانه مد ایران    خانه مد ایران پرینت

خانه مد- هر آقایی باید حداقل یک دست کت و شلوار د اشته باشد . بالاخره برای هرکسی مجالس عروسی و مهمانی های رسمی پیش می آید و د ر این مواقع کت و شلوار بهترین انتخاب است. انتخابی که کاملا هم ریشه های ایرانی دارد . اگر به کتاب های معتبری که د رباره تاریخچه پوشاک نوشته شد ه سری بزنید ، می بینید که 2 نوآوری د ر د نیای تحولات پوشاک مربوط به ایرانی ها بود ه است.
اول اینکه ایرانیان باستان زیر بالاپوش خود پیراهن و شلوار می پوشید ه اند و د وم اینکه به مرور زمان بالاپوش های ایرانی جای خود را به کت هایی د اد ند که روی شلوار پوشید ه می شد . خلاصه اینکه کت و شلوارهایی که حالا جهانی شد ه و رنگ به رنگ و مد ل به مد ل د ر همه جای د نیا پید ا می شود ، خاستگاه اولیه اش ایران بود ه است. از تاریخچه این لباس رسمی که بگذریم نکاتی د رباره انواع کت و شلوار وجود د ارد که همه ما برای یک انتخاب د رست به آن نیاز پید ا می کنیم.
1. اهمیت د کمه
هنگام خرید کت و شلوار حواستان به تعد اد د کمه های کت باشد . کت هایی که د کمه کمتری د ارند رسمی تر هستند و باید برای مجالس رسمی انتخاب شوند . علتش هم این است که کت های یک یا 2 د کمه، یقه بازتری د ارند و پیراهن زیر کت بیشتر د ید ه می شود ، د ر نتیجه حالت رسمی تری پید ا می کند . د ر اروپا کت های 2 د کمه برای مهمانی ها رایج تر است ولی ایرانی ها انواع 3 د کمه را ترجیح می د هند . هرچه تعد اد د کمه بیشتر می شود کت ها نیمه رسمی می شوند ؛کت های فانتزی و مد رن و با طراحی نو هم اغلب د کمه بیشتری د ارند .
2. رابطه میان قد و د کمه
بد نیست د ر انتخاب تعد اد د کمه کت به قد تان هم توجه کنید . کت های 2 د کمه برای مرد ان کوتاه تر و کت های 3 د کمه برای مرد ان بلند تر مناسب هستند . این را هم فراموش نکنید که بعضی از کت ها یک رد یف د کمه د ارند و بعضی د یگر 2طرف د کمه د ارند . د سته د وم برای افراد چهارشانه مناسب نیستند و عرض شانه ها را بیشتر نشان می د هند . کت های تک د کمه هم خیلی رسمی هستند و اگر قرار است فقط یک د ست کت و شلوار د ر کمد لباستان د اشته باشید ، بی خیال این کت ها شوید چون خیلی خاص اند .
3. پشمی های اسم و رسم د ار
جنس کت و شلوار هم رسمی و غیررسمی بود ن آن را تعیین می کند . هرچه میزان پشم پارچه بیشتر باشد رسمی تر از کار د رمی آید . معمولا کت های خیلی رسمی صد د رصد پشم هستند . مرغوبیت شان هم به کیفیت و نوع پشم به کار رفته بستگی د ارد . البته بهتر است نقطه ضعف شان را هم بد انید . پارچه های پشمی خیلی بیشتر و سریع تر چروک می شوند و باید فکر پوشید ن آنها د ر محیط های اد اری و کاری را از سرتان بیرون کنید . چون نظم و آراستگی آنها د ر حد یک مجلس رسمی است و برای محیط کار مناسب نیستند .
4. اهمیت استاندارد بودن
نباید سایز کت و شلوارتان خیلی بزرگ باشد . د قت کنید سرشانه های کت جذب شانه ها باشد نه بزرگ تر از شانه هایتان. قد کت و شلوار غیر از موارد استثنا استاند ارد های ثابتی د ارد که باید رعایت شود . همین نکات ظریف باعث می شود خوش تیپ و برازند ه به نظر برسید . برای کت های معمولی که مد ل شان خیلی بلند یا کوتاه نیست وقتی کت را می پوشید ، د ر حالت ایستاد ه د ست ها را کنار بد ن قرار د هید ، قد کت باید تا نوک انگشت شست باشد . قد آستین هم بهتر است به اند ازه ای باشد که یکی، د و سانتی متر از لبه آستین پیراهن از زیر آن بیرون بزند . بلند ی یقه کت هم باید طوری باشد که یقه پیراهن از کت بیرون باشد . به قد شلوار هم توجه کنید . لبه پشت شلوار باید تا لبه پایین پاشنه کفشتان برسد و وقتی راه می روید جورابتان د ید ه نشود . البته حواستان به رنگ جوراب هم باشد که همرنگ شلوارتان انتخاب کنید . د ر ضمن این روزها د یگر پوشید ن شلوار خیلی گشاد و خیلی تنگ د ر کت و شلوار، رواج ند ارد . یک نکته مهم د ر شلوارهای کت و شلوار این است که کمر آنها به اند ازه نیم تا یک سایز امکان تنگ یا گشاد شد ن د ارد و برای آنکه شلوار مناسب اند امتان د اشته باشید نگرانی زیاد ی نخواهید د اشت.
5. با رنگ تیره بد رخشید
اگر می خواهید د ر یک مجلس رسمی مثل جشن عروسی شرکت کنید بهتر است سراغ رنگ های تیره بروید . طیف خاکستری تا مشکی که ساد ه و بد ون طرح یا راه راه باشد ، کاملا مناسب است. برای این نوع مجالس پارچه های چهارخانه را فراموش کنید چون اصلا رسمی نیستند . این طرح ها بیشتر به د رد مهمانی های غیررسمی می خورند .
6. متناسب با قد وبالای شما
اگر قد بالاتنه شما نسبت به پایین تنه کوتاه تر است باید کت هایی با یقه باز و برگرد ان یقه بلند و باریک بپوشید ولی اگر پاهای کوتاهی د ارید کت های کوتاه تر برای شما برازند ه تر است؛ چون کت های بلند باعث می شوند پاهای شما کوتاه تر از حد ی که هست به نظر برسد . یاد تان باشد حتی اگر د وباره شلوارهای د مپا پاکتی مد شد ، اگر پاهای کوتاهی د ارید از انتخاب آنها پرهیز کنید چون اصلا به شما نمی آید .
7. چاق یا لاغر، مسئله این است
د ر مورد آقایان چاق یا لاغر نکات مهمی وجود د ارد . اصولا کت و شلوارهایی که پارچه های براق د ارند شما را چاق تر از چیزی که هستید نشان می د هند . تاثیر پارچه های ضخیم و کلفت یا طرح های چهارخانه د رشت هم همین است. این قبیل طرح ها برازند ه افراد لاغر است. آقایان چاق بهتر است از کت و شلوارهایی با رنگ های تیره و مات استفاد ه کنند . کت های پشت چاک د ار به خصوص اگر 2 چاک د ر پشت د اشته باشند ، برای افراد د رشت هیکل مناسب نیستند . چون چاک های پشت جلب توجه می کند و د رشت بود ن هیکل بیشتر به چشم می آید . برش کت هم مهم است. بعضی کت ها به طور کامل د ر قسمت کمر جذب می شود ولی انواع د یگر از زیر بغل تا نزد یک ران پا برشی راسته د ارد . برش های راسته برای مرد ان با اند ام و بالاتنه د رشت تر مناسب تر است.
8. کتان های غیررسمی
کت و شلوارهای جنس کتان کاملا غیررسمی ولی برای مهمانی های معمولی ساد ه و شیک هستند . بهتر است این نوع کت و شلوارها را به جای پیراهن با تی شرت های یقه هفت روشن بپوشید . البته حواستان باشد که بعضی از کت های کتان شانه های بزرگ و پهن د ارند و چند ان شما را خوش هیکل نشان نمی د هند . شاید انواع بد ون آستر انتخاب بهتری باشند . برش و د وخت کت و شلوارهای کتان اهمیت خاصی د ارد . برش شانه ها باید بلند و کت تا حد ی تنگ باشد .
9. قد کوتاه ها د قت کنند
آقایان کوتاه قد نباید کت و شلوارهای با رنگ متفاوت و متضاد بپوشند . مثلا کت قهوه ای و شلوار کرم یا برعکس. رنگ های متضاد قد را کوتاه تر نشان می د هد . پیشنهاد می شود افراد قد کوتاه ازکت و شلوارهای یکرنگ استفاد ه کنند . پارچه های راه راه هم انتخاب مناسبی است و تاثیر خوبی د ر بلند تر نشان د اد ن قد د ارد .
● با د راپ آشنا شوید
د ر سایزبند ی کت و شلوارها واحد ی به نام د راپ(drop) وجود د ارد که اختلاف بین سایز کت و سایز شلوار را نشان می د هد . یعنی مثلا کت و شلوار سایز 48 با د راپ 4 شلواری با سایز 42 د ارد یا به عبارتی اختلاف د ورسینه و د ورکمر 4 اینچ است. د راپ ها بسته به نوع برش کت متفاوت اند ولی 4، 6 و 8 د راپ های رایج هستند .
کــت و شلوارهای آبی روشن معمولا چند ان جالب به نظر نمی رسند ولی اگر رنگ آن نیلی خیلی روشن باشد و از پارچه نخی نرم، سبک و با کیفیت تهیه شد ه و به اصطلاح خوش د وخت هم باشد ، به یک مد ل عالی برای تابستان یا پاییز تبد یل می شود . این کت و شلوار را می توانید با پیراهن سفید موجد ار بپوشید . پیراهن آبی د ریایی هم انتخاب خوبی خواهد بود . با کت و شلوارهای اسپرت تابستانی می توانید پیراهن آستین کوتاه هم بپوشید .

خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران
خانه مد ایران
نظر شما چیست؟

خانه مد ایران


اخبـار مقالـات آموزشی کلیدهای طلـایی مد هفته طرح ها و طراحان فروشگاه تعرفه ها نظرات شما عضویت درباره ما نقشه سایت ارتباط با ما


سلـامـ   خانه مد ایران   وارد حسابتان شوید و یا یک حساب باز کنید!

خانه مد ایرانمد آیینه زندگی اجتماعی است و منحصر به لباس نمیشود.
طراحان و علـاقمندان به مد میتوانند آثار خود را برای نمایش در بخش طرح‌هـا و طراحان برای ما ارسال كنند تا
در معرض دید و قضاوت عمومی قرار گیرد. در این باره اصول اخلـاق حرفه‌ای را جهت معرفی آثار رعایت كنید.
خانه مد در چهارچوب قوانین جمهوری اسلـامی ایران فعالیت میكند.
كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به خانه مد میباشد.
طراحی و پشتیبانی این سایت توسط شركت شبكه نگاه ™ انجامـ گرفته است.
خانه مد ایران