KHANEMOD.COM

زیبایی، دانایی و نکویی از آثار گهربار ادیبان ایرانی هستند و این سه رمز رستگاری بشر به حساب می‌آیند. الهی قمشه‌ای

12 مـرداد 1392   خانه مد ایران    نویسنده: الهي قمشه اي   خانه مد ایران    خانه مد ایران پرینت

زیبایی ، دانایی و نکویی رمز رستگاری اند . الهي قمشه اي

زیبایی، دانایی و نکویی از آثار گهربار ادیبان ایرانی هستند و این سه رمز رستگاری بشر به حساب می آیند.، دکتر الهی قمشه ای در پخش زنده گفتگوی برنامه فرهنگی "پیوند" از شبکه اول سیمای سراسری تاجیکستان در سخنان مبسوطی به نقش ادبیات به ویژه ادبیات فاخر فارسی در تعالی زندگانی انسانها پرداخت و گفت: آدمی با سه شعار زیبایی، دانایی و نکویی که آثار گهربار ادیبان اندیشمند ایرانی چون فردوسی، سعدی، مولانا، حافظ، نظامی و دیگران آن را تبلیغ می کنند، به رستگاری می رسد.

وی افزود: این شعارها که ریشه در آموزه های تمامی ادیان الهی به ویژه اسلام دارند بشریت را به رستگاری فرا می خوانند.

وی گفت: شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی حکایت مبارزه انسانی است با دیو. در منظومه هستی یا آدمی اسیر دیو است و یا دیو مغلوب آدمی و یا مبارزه است میان آدمی و دیو. به دیگر تعبیر مبارزه خیر با شر. آموزه های دینی و ادبیات فاخر فارسی که مبتنی بر آموزه های دینی است آدمی را برای غلبه بر دیوان مدد می رساند.

خانه مد ایران a