KHANEMOD.COM

شوی کروز 2019 با برند دیور

7 خـرداد 1397   خانه مد ایران    نویسنده: مدير وب سايت   خانه مد ایران    خانه مد ایران پرینت

خانه مد- شوی کروز 2019 در فضایی کامللا متفاوت توسط زنان سوارکار مکزیکی برگزار شد.اسم این سوارکاران Escaramuze که نام ورزش و مسابقه ای در مکزیک است.
زنان ددر اینمراسم بادامن چین چین، جواهرات و اکسسوری شرکت کرده و وجه ممیزه آنها رژ لب قرمز است.این مسابقه یه دوران انقلاب مکزیک و حضور زنان در این انقلاب برمی گرد.

خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران
خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران
خانه مد ایران خانه مد ایران
خانه مد ایران a