زندگی و امید

12 مـرداد 1392   خانه مد ایران    نویسنده: ناشناس   خانه مد ایران    خانه مد ایران پرینت

زندگی با همه وسعت خویش محمل ساکت غم خوردن نیست

حاصلش تن به قضا دادن و پژمردن نیست

زندگی رفتن و راهی شدن است

زندگی جنبش راهی شدن است.

از سر آغاز وجود تا جایی که خدا می داند

خانه مد ایران